info@devlies-law.be
016/23.74.11

Praktijkdomeinen

Personen- & Familierecht

Het personen- en familierecht is een onderdeel van het burgerlijk recht.  Het houdt zich bezig met afstamming, geboorte, huwelijk en echtscheiding en andere zaken in verband met familierelaties, de hoedanigheid en bevoegdheden van personen.

Het regelt dus de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit het familieverband, het huwelijk of geregistreerd partnerschap. En met deze rechten en plichten kan het wel eens mislopen… Aarzel niet ons te contacteren voor bijstand of advies. 

Huwelijk, wettelijke en feitelijke samenwoning

Echtelijke moeilijkheden, echtscheiding

Vereffening - verdeling huwelijk

Afstamming

Adoptie

Ouderlijk gezag, minderjarigheid

Voorlopig bewind

Erfrecht

Het erfrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de erfopvolging of successie regelt.  Dit wil zeggen dat deze rechtstak bepaalt wat er gebeurt met bezittingen en schulden van iemand wanneer die overlijdt.

Wij kunnen u in deze materie met raad en daad bijstaan.

Erfenissen: vereffening - verdeling nalatenschappen

Schenkingen en testamenten

Contractenrecht

Het contractenrecht is het deel van het burgerlijk recht dat de overeenkomsten of contracten betreft.  Het regelt bijvoorbeeld de duur en de beëindiging van overeenkomsten, de al dan niet geldige totstandkoming ervan, de draagwijdte naar andere personen toe en dergelijke meer. Ook de correcte naleving wordt gecontroleerd.

Voldoet het gekochte goed wel aan de verwachtingen of kleeft er een gebrek aan? Is er niet tijdig of volledig betaald? Heeft een van beide partijen zich niet (of niet volledig) aan de afspraken gehouden? Wij kunnen dit samen met u bekijken.

Koop en verkoop

Huur en verhuur

Pacht, ruil, bewaargeving

Incasso, invorderingen

Borgtocht

Bewaargeving

Lastgeving

Leningsovereenkomst

Zakenrecht

Met een zakelijk recht wordt een recht dat rust op een zaak of een ander goed bedoeld. Een zakelijk recht staat hiermee in tegenstelling tot een persoonlijk recht, dat samenhangt met de persoon. Het zakelijk recht blijft op de zaak rusten ongeacht in wiens handen de zaak zich bevindt. Hierin onderscheidt het zich van een persoonlijk recht, dat men alleen tegen een bepaalde persoon kan doen gelden.

Kenmerkend voor het zakenrecht (of nog: goederenrecht) is dat het gaat over vermogensrechten die een bepaalde gradatie van zeggenschap geven over een goed. Eigendom verschaft de rechthebbende de meest verstrekkende bevoegdheden. Beperktere zeggenschap over een goed zijn het recht van vruchtgebruik, erfdienstbaarheid, opstal, erfpacht, het pand- en hypotheekrecht en het appartementsrecht. Ook hier beschikken wij over de nodige specialisaties om uw belangen te behartigen.

Erfdienstbaarheden

Vruchtgebruik

Beheer mede-eigendom, appartementseigendom

Burenhinder, veldwetboek

Opstal

Eigendomsrecht

Voorrechten en hypotheken

Bouw- en aannemingsrecht

Bouwrecht/aannemingsrecht is het geheel van rechtsregels die tot doel hebben om bouwprocessen te regelen en te waarborgen. Bouwrechtelijke bepalingen zijn deels publiekrechtelijk van aard, waar het stedenbouwkundige zaken betreft, deels privaatrechtelijk als waar het gaat om afspraken tussen opdrachtgever, architect en aannemer.

Bouwen of verbouwen, velen dromen ervan. Voor aannemers en architecten is het tevens een uitdaging om de droom van hun klant te kunnen realiseren. Helaas wordt deze droom soms een nachtmerrie: verwachtingen van de bouwheer worden niet ingelost, een aannemer gaat failliet, aannemer en/of architect worden niet betaald zoals afgesproken…Bouwproblemen leiden helaas regelmatig tot een rechtszaak met een gerechtelijke expertise tot gevolg. Bijstand van een ervaren advocaat is aangewezen. U kunt hiervoor bij ons terecht.

Aansprakelijkheid aannemer, architect

Koop en verkoop

Oprichting onroerend goed

Deskundig onderzoek

Koop op plan

Straf- & Aansprakelijkheidsrecht

Strafrecht is het geheel van rechtsregels waarin is vastgelegd welk gedrag strafbaar wordt geacht, welke straffen op dit gedrag gesteld zijn en via welke weg strafoplegging gerealiseerd kan worden. Strafrecht betreft dus het (negatief) sanctioneren van bepaald gedrag (een handelen of nalaten).

Naast de bestraffing van diegenen die strafbare feiten hebben gepleegd, zijn er ook de belangen van zij die het slachtoffer werden van de strafbare feiten.  Zij kunnen zich burgerlijke partij stellen teneinde de door hen geleden schade terug te vorderen van de dader(s).

Aansprakelijkheidsrecht slaat op de verplichting om de nadelige gevolgen van een bepaalde gebeurtenis te dragen. Iemand kan gehouden zijn op basis van een gesloten contract (contractuele aansprakelijkheid), of op grond van een fout buiten een contractuele verhouding (buitencontractuele aansprakelijkheid).

Indien iemand aansprakelijk gesteld wordt voor een opgetreden schade kunnen de gevorderde bedragen zeer hoog oplopen. Zoals vaak geldt ook hier dat het voortijdig inwinnen van advies veel ellende kan voorkomen.  Contacteer ons dus tijdig.

Strafrechtelijke verdediging

Burgerlijke belangen

Contractuele aansprakelijkheid

Behandeling schadedossiers

Verzekeringsrecht

Het verzekeringsrecht is het geheel van rechtsregels, die de onderlinge betrekkingen bepalen tussen enerzijds de verzekeraar en anderzijds de verzekeringnemer en/of de verzekerde. De wettelijk verplichte autoverzekering, de rechtsbijstandsverzekering, de familiale verzekering, de brandverzekering, de ziekte- en invaliditeitsverzekering, de gewaarborgde inkomensverzekering, de arbeidsongevallenverzekering, de verzekering uitbating ….. verzekeringen raken aldus zowat elk aspect van het maatschappelijk leven.

Wij hebben in deze materies een jarenlange expertise en treden zowel voor verzekeraars als voor verzekerden op. Verzekeraars bijvoorbeeld kunnen weigeren dekking te verlenen in verschillende gevallen (niet betaling premie, erkenning van aansprakelijkheid door de verzekerde, schadegeval dat niet onder dekking van de premie valt,…). Een verzekeraar kan ook de bedragen die hij uitbetaalde aan een derde van de verzekerde terugvragen, bijvoorbeeld bij dronkenschap, opzettelijk verzwijgen van gegevens enz. Dit is niet altijd terecht en dient steeds te worden nagekeken. Anderzijds kan een verzekeringsmaatschappij zich geconfronteerd zien met een frauduleuze aangifte of dient er ingevolge de rechtsbijstandsverzekering bijstand te worden verleend aan de verzekerde door een advocaat.

Familiale verzekering

Auto

Brand

Arbeidsongeval

Handels-, Economisch & Vennootschapsrecht

Handelsrecht is het geheel van rechtsregels betreffende de verplichtingen die voor handelaars uit hoofde van hun beroep ontstaan. Deze regels kunnen slaan op het aanvatten en / of organiseren van een economische activiteit dan wel op de productie en of distributie van goederen en diensten.

De regels van het handelsrecht liggen verspreid over het burgerlijk recht, het sociaal recht, het handelsrecht, het economisch recht i.v.m. een aantal vrije beroepen, administratief recht, het grondwettelijk recht, het belastingrecht. Er zijn ook wetten die tot handelsrecht horen, maar niet enkel voor handelaars gelden. Daar waar het handelsrecht behoort tot het privaatrecht, behoort het economisch recht tot het publiek recht. Het gaat om het geheel van rechtsregels die slaan op het ingrijpen van de overheid in het economisch leven.

Overeenkomsten

Mededinging

Continuïteit ondernemingen & faillissement

Consumentenrecht

Aansprakelijkheid producten

Aandeelhouders -overeenkomst

Aansprakelijkheid bestuurders

Algemene voorwaarden en facturen

Overname handelsfonds

Overdracht aandelen

Internationaal Privaatrecht

Het internationaal privaatrecht of IPR is de tak van het recht die in een internationale situatie zal uitmaken welke rechtbank van welk land toepasselijk is, welk recht door de bevoegde rechtbank dient toegepast te worden, en hoe andere landen die rechterlijke uitspraak eventueel zullen erkennen en uitvoeren (internationaal procesrecht). Het bestaat uit internationale verdragen, Europese verordeningen, maar vooral uit nationaal recht.

Deze rechtstak kan meer van nut zijn dan u in eerste instantie denkt, vb. bij een auto- ongeval in Frankrijk, een ski-ongeval in Oostenrijk …. voor u het weet, krijgt u ermee te maken. Wij kunnen u dan hierbij begeleiden.

Geschillen omtrent afstamming

Echtscheiding met internationale component

Fiscaal Recht

Fiscaal recht omvat het geheel van regels over de heffing en de invordering van belastingen. In alle domeinen van de samenleving komt u in aanraking met fiscaal recht. In de personenbelasting wordt u belast op uw totale inkomen, zowel op uw inkomsten uit arbeid, als uw inkomsten uit banktegoeden, aandelenbezit, onroerende goederen,… Krijgt u te maken met een overlijden, dan zal u geconfronteerd worden met het betalen van successierechten. Koopt u een onroerend goed, dan zal u registratierechten moeten betalen. Wenst u in het kader van uw professionele loopbaan een vennootschap op te richten, dan zal deze vennootschap onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Koopt u een wagen, dan zal u verkeersbelasting moeten betalen. Op de meeste aankopen die u doet, zal BTW verschuldigd zijn.

Kortom, u wordt dagdagelijks aan verschillende soorten belasting blootgesteld. Wij zijn ter beschikking om uw vragen hierover te beantwoorden.

BTW

Douane & accijnzen

Fiscale regularisaties

Registratierechten

Belastingen

Fiscale procedure

Arbeidsrecht en Sociaal Recht

Het arbeidsrecht is de tak van het recht die de verhouding tussen een werkgever en een werknemer regelt. Een werknemer is iemand die zich er contractueel, dat wil zeggen door middel van een arbeidsovereenkomst, toe verbindt onder het gezag van de werkgever te werken in ruil voor een loon.

Het arbeidsrecht omvat bijvoorbeeld de regels die dienen gerespecteerd te worden bij het opstellen van een arbeidscontract (zowel voor arbeiders als bedienden), maar ook de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst (opzeggingstermijn, opzeggingsvergoeding, dringend ontslag, collectief ontslag, enz.,…). Ook bij arbeidsongevallen kan men terugvallen op deze regelgeving. Het arbeidsrecht valt uiteen in het individueel en het collectief arbeidsrecht en vormt een integraal onderdeel van het sociaal recht.

Het sociaal recht regelt onder andere uw statuut als werknemer of zelfstandige, alsook de daaruit voortvloeiende sociale bijdragen die verbonden zijn aan dit statuut. Het is een complexe materie waarin wij u bijstand kunnen bieden.

Collectief en individueel arbeidsrecht

Arbeidsongevallen