info@devlies-law.be
016/23.74.11

Algemene Voorwaarden

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden uitgevoerd door de advocaten, werknemers en/of aangestelden van het Advocatenkantoor Devlies BV (hiernagenoemd het kantoor Devlies) binnen het kader van haar normale activiteiten. Telkens een cliënt beroep doet op de diensten van het kantoor Devlies, wordt hij geacht deze algemene voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.

2. De totale aansprakelijkheid van het kantoor Devlies m.b.t. de geleverde diensten is beperkt tot het bedrag dat onder haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering is verzekerd, nl. €1.250.000 per schadegeval. Op eenvoudige vraag kan een kopie van deze polis bekomen worden. De beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar is de NV AMLIN EUROPE.

3. Het advocatenkantoor Devlies is niet aansprakelijk voor de prestaties van derden, waarop bij de behandeling van een dossier beroep op wordt gedaan.

4. Beide partijen kunnen ten allen tijde de overeenkomst beëindigen mits een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij. Kantoor Devlies maakt in dat geval haar eindstaat van kosten en erelonen over, rekening houdend met de prestaties geleverd tot aan de beëindiging van de overeenkomst, zonder recht op schadevergoeding voor de vervroegde beëindiging. De cliënt heeft het recht alle aan het kantoor Devlies overhandigde stukken terug te vragen. De cliënt kan deze stukken komen ophalen op de zetel van kantoor Devlies, alwaar deze documenten gedurende een periode van 6 maanden beschikbaar worden gehouden.

5. De door het kantoor Devlies aan de cliënt verzonden facturen dienen onmiddellijk te worden betaald. Bij gebreke aan betaling binnen de 14 dagen wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met de nalatigheidsinteresten aan de wettelijke intrestvoet, te rekenen vanaf de factuurdatum en met een forfaitaire vergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van €100,00, onverminderd de kosten van gerechtelijke invordering.

6. Enkel het Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting zijn de rechtbanken van Leuven uitsluitend bevoegd.

7. Deze algemene voorwaarden zijn in het Nederlands, Frans en Engels opgesteld. In geval van onduidelijkheid is enkel de Nederlandse tekst bindend.