info@devlies-law.be
016/23.74.11

Erelonen

  • Het ereloon betreft de vergoeding voor de geleverde intellectuele prestaties van de advocaat. Dit omvat de studie van het dossier, de gesprekken met de cliënt, de juridische opzoekingen, de adviesverstrekking, het overleg met de tegenpartij, de bijstand voor de rechtbanken en andere instanties, het voeren van communicatie met andere partijen, tussenpersonen en rechtbanken, onderhandelingen, administratieve opvolging, ea……
  • Bij de eerste consultatie wordt een gedetailleerde lijst van kosten overgemaakt en wordt er meegedeeld welk uurtarief zal worden toegepast.
  • Dit uurtarief kan worden aangepast volgens de moeilijkheidsgraad, de hoogdringendheid, de anciënniteit van de behandelend advocaat, de aard en de waarde van de zaak alsook het bekomen resultaat. Het is dan ook onmogelijk om, gelet op de verscheidenheid aan materies en tussenkomsten van ons kantoor, een uniform uurtarief en een globale kostprijs per dossier naar voor te schuiven. Elk dossier is immers een uniek dossier.
  • Voor invorderingen kan er een tarief op maat overeengekomen worden.
  • Sedert 1 januari 2014 zijn de kosten en erelonen te verhogen met 21% BTW.
  • Bij aanvang van elk dossier wordt een voorschot gevraagd dat, naargelang de vooruitgang van het dossier, zal worden herhaald indien nodig. Dit heeft het voordeel dat de kosten gespreid worden. Deze provisies worden bij afsluiting van het dossier in mindering gebracht.
  • Op eenvoudig verzoek van de cliënt kan eveneens een tussentijdse afrekening worden bekomen.
  • In bepaalde gevallen, wanneer de cliënt kan genieten van de dekking van een verzekering rechtsbijstand, valt de staat van kosten en erelonen ten laste van deze verzekeraar, binnen de perken van de dekking.
  • Bij het afsluiten van het dossier wordt er een gedetailleerde eindstaat opgemaakt, met precieze opgave van de kosten en de geleverde prestaties. Alle originele documenten worden terug aan de cliënt overgemaakt.

Eenmalig vrijblijvend advies

U kan bij ons ook terecht voor een eenmalig juridisch advies.  Blijft het bij een eenmalig gesprek, zal er afhankelijk van de aard en de duur van het gesprek een factuur worden opgemaakt met een maximum van €90,75, inclusief BTW.

Wordt het dossier na het verlenen van het advies verder op kantoor behandeld, zal het eerste gesprek worden opgenomen in de geleverde prestaties en later worden afgerekend.

Kosten

De algemene kantoorkosten betreffen vaste kantoorkosten die gelinkt zijn aan het dossier.

Hierna volgt een opgave van de basistarieven van de meest voorkomende kosten in dossiers. Deze zijn inclusief BTW.

Opening dossier, beheer en archivering

€60,50 per dossier

Brief gewoon/aangetekend

 €12,10 per brief + aantekentaks

Verzenden van fax

 €1,21 per fax

Verzenden mail

€7,26 per mail

Fotokopie en scan

€0,36 per kopie

Dactylografie procedurestukken

€13,92 per pagina

Verplaatsingen

€0,67 per km

De gerechtskosten betreffen de kosten die verbonden zijn aan het instellen van een procedure zoals kosten van dagvaarding, rolrecht, kosten gemaakt door de gerechtsdeurwaarder, enz. Ze worden apart aangerekend volgens de werkelijke kostprijs.