info@devlies-law.be
016/23.74.11

Professionele opdrachtgevers, vergeet de sociale en fiscale schulden van uw (onder)aannemers niet te controleren

Professionele opdrachtgevers, aannemers en onderaannemers die bepaalde activiteiten of diensten laten uitvoeren, moeten steeds vooraf nagaan of hun (onder)aannemer geen fiscale of sociale schulden heeft vooraleer over te gaan tot betaling van de facturen.

Om welke activiteiten of diensten gaat het?

  • werken in onroerende staat, met uitzondering voor bepaalde activiteiten uit de land-, tuin- en bosbouw die expliciet werden uitgesloten van het toepassingsgebied in de wet van 27 juni 1969.
  • de levering van stortklaar beton zoals bedoeld in art. 1a 5de lid, 28ste streepje van het KB van 4 maart 1975 tot oprichting en vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het paritair comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan;
  • werken die vallen onder het paritair comité voor de bewakings- en/of toezichtdiensten;
  • werken in de vleessector

Over wie gaat het ?

Deze verplichting geldt niet voor een natuurlijke persoon/opdrachtgever. Het geldt wel voor de professionele opdrachtgever, die werken voor beroepsdoeleinden laat uitvoeren.

Hoe nagaan of de aannemer fiscale of sociale schulden heeft?

De RSZ en de fiscus hebben één gemeenschappelijke website ontwikkeld waar opdrachtgevers in één klik aan de hand van het ondernemingsnummer kunnen nagaan of zij een inhouding moeten doen op de factuur van de aannemer: www.checkinhoudingsplicht.be

Wat houdt de inhoudingsplicht in?

Wanneer de opdrachtgever vaststelt dat zijn (onder)aannemer fiscale of sociale schulden heeft, mag deze de factuur van de aannemer niet volledig betalen. Een deel van het factuurbedrag dient ingehouden te worden:

  • bij sociale schulden dient u 35% van het bedrag dat aan de aannemer verschuldigd is in te houden. Dit dient doorgestort te worden aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ).
  • bij fiscale schulden gaat het om een inhoudings- en doorstortingsverplichting van 15% aan de FOD Financiën.

De professionele opdrachtgever dient deze schulden te controleren bij elke factuur die hij moet betalen.

Zware sancties voor de niet-inhoudende opdrachtgever

Op het niet-naleven van deze inhoudingsplicht staan zware sancties. De opdrachtgever wordt namelijk hoofdelijk aansprakelijk gesteld voor de sociale en fiscale schulden van zijn (onder)aannemer. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid wordt beperkt tot 35% van de totale prijs van de werken of activiteiten, exclusief BTW, die aan de aannemer werden toevertrouwd.

Voor sociale schulden is de hoofdelijke aansprakelijkheid beperkt tot de totale prijs (exclusief btw) van de werken die aan de (onder)aannemer werden toevertrouwd.

Daarnaast riskeert de opdrachtgever een administratieve geldboete te worden opgelegd gelijk aan het dubbel van het bedrag dat had moeten worden ingehouden en doorgestort.

 

Uiteraard staat Devlies & Partners u graag bij indien u vragen heeft met betrekking tot deze inhoudings- en doorstortverplichting.

 

Katleen Heylen
Silke Mariën