info@devlies-law.be
016/23.74.11

Verdere beperking van conventionele betalingstermijnen bij handelstransacties

Vanaf 1 februari 2022 zal de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, worden aangepast met het oog op een beter bescherming van de liquiditeitspositie van ondernemingen in hun relaties onderling.

Vandaag is het immers zo dat sommige grote ondernemingen – ondanks de voorbije wijzigingen aan voornoemde wet – wel eens durven misbruik maken van hun marktpositie om lange betalingstermijnen af te dwingen.  Zo wordt de maximale betalingstermijn van 60 dagen soms gecombineerd met een controle- of verificatie periode van 30 dagen, waardoor de leverancier de facto tot 90 dagen moet wachten voor zijn betaling, wat uiteraard problematisch kan zijn voor de liquiditeit van deze laatste.  In bepaalde gevallen wordt e.e.a. nog verder verzwaard door bepalingen op te nemen die de ontvangstdatum van de factuur verder uitstellen in de tijd.

Wanneer de partijen geen betalingstermijn voorzagen in hun overeenkomst, blijft de standaard betalingstermijn 30 dagen.  Een contractueel voorziene betalingstermijn wordt door de nieuwe regelgeving nu voor alle Belgische handelstransacties begrensd tot maximaal 60 kalenderdagen, dit ongeacht de grootte van de betrokken ondernemingen.

Wanneer een klant dit tracht te omzeilen door contractueel een langere termijn te  bedingen, wordt deze clausule voor niet geschreven gehouden en wordt er automatisch teruggevallen op de wettelijke betalingstermijn van 30 kalenderdagen.  Wel voorziet de wet dat voor bepaalde sectoren een langere betalingstermijn kan worden voorzien per Koninklijk Besluit.

Bovendien zal vanaf februari 2022 de combinatie van een verificatietermijn van 30 dagen en een betalingstermijn van 60 dagen verboden zijn. Het rekken van de betalingstermijn via een ‘verificatietermijn’ waarin de klant eerst de goederen en diensten wil controleren in functie van wat contractueel afgesproken werd, zal dus niet langer mogelijk zijn. De termijn voor deze verificatie zal integraal deel uitmaken van de betalingstermijn. De maximumtermijn waarbinnen een leverancier op haar geld moeten wachten, wordt dan in ieder geval 60 dagen vanaf de factuurdatum.

Ten slotte bepaalt de wetgever uitdrukkelijk dat de partijen geen contractuele afspraken meer mogen maken omtrent de ontvangstdatum van de factuur, dit om een verdere ontwijking van de regels te voorkomen. Dit wil zeggen dat de betalingstermijn ingaat vanaf de ontvangst van de factuur door de schuldenaar. Daarnaast bepaalt de wet dat de klant ten laatste op datum van ontvangst van de goederen en/of diensten alle informatie dient te verstrekken die de leverancier nodig heeft om de factuur op te stellen.

Uiteraard staat Devlies & Partners u graag bij met de analyse en controle van uw bijzondere en algemene voorwaarden, zodoende dat deze aangepast zijn in het licht van de wetswijzigingen die zullen gelden vanaf 1 februari 2022.

Mr. Steven Verbeke & Mr. Silke Mariën